بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

جریمه پلاک ماشین

تماس

۶ماه تا ۱سال حبس برای مخدوش کردن پلاک خودروها:

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:

قطع به یقین پلاکهای مخدوش شده توسط پلیس قابل شناسایی است و اندک افرادی که اقدام به این عمل مجرمانه میکنند از رصد پلیس دور نخواهند ماند .

قانونگذار مجازات ۶ماه تا ۱سال حبس را برای افرادی که اقدام به تغییر در ارقام و مخدوشی پلاک میکنند پیش بینی کرده است.